Kainuu
1.12.2020

Kajaani

Ter­ve­tu­loa hy­vin­voin­nin maailmaan

Ter­ve­tu­loa hy­vin­voin­nin maailmaan.


Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.

Työ­noh­jaus on oman työn, työn vaa­ti­mus­ten, toi­min­tata­po­jen ja oman it­sen tut­ki­mis­ta, ar­vioin­tia ja ke­hit­tä­mis­tä kou­lu­te­tun työ­noh­jaa­jan avul­la.

SO­PUSOIN­TU HY­VIN­VOIN­TI­PAL­VE­LUT

Kou­lu­tuk­set tai yk­sit­täi­set luen­not voi­daan rää­tä­löi­dä tar­pei­den­ne mu­kaan hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen, työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta. Kou­lu­tuk­set to­teu­te­taan joko asiak­kaan omis­sa tai So­puSoin­tu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­sä ti­lois­sa. Kou­lu­tuk­sia voi­daan myös liit­tää osak­si muu­ta toi­min­taa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.


Eh­do­tet­tu­ja tee­mo­ja kou­lu­tus­ten si­säl­lök­si:

 • Työ­hy­vin­voin­ti osak­si or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
 • Ke­ven­nä ai­vo­kuor­maa­si –  li­sää työ­hy­vin­voin­tia ja tuot­ta­vuut­ta
 • Iloa työs­tä
 • Minä vuo­ro­vai­kut­ta­ja­na
 • Pu­heek­si ot­ta­mi­sen ki­vet ja kan­not
 • Läs­nä­olon voi­ma ar­jen haas­teis­sa
 • Tun­teet ja työ

SOPUSOINTU HYVINVOINTIPALVELUT

Työskentelin 25 vuotta eri sosiaalialan tehtävissä, joista viimeiset yhdeksän vuotta ennen yrittäjyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon ke­hit­tä­mis­teh­tä­vis­sä. Kasvoin itse työssä uupumisen myötä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin puolestapuhujaksi. Havaintoni on, että työn- ja elämänilo on monilta ihmisiltä ja työyhteisöiltä kadoksissa. Omalta osaltani haluan olla auttamassa löytämään meissä jokaisessa olevat voimavarat ja taidot oman tilanteen parantamiseksi ja kehittymään parhaimpaan versioon itsestä tai organisaatiosta.


Keinoinani on auttaa ja tukea työnohjauksen, joogan, kouluttamisen, valmentamisen ja lyhyt terapian menetelmin kohti parempaa hyvinvointia ja sen edistämistä yksilöllisesti sekä ryhmissä.
Olen Suomen työnohjaajat ryn (STOry) koulutussuositusten mukainen työnohjaaja. Toimin myös valmentajana ja kouluttajana, sekä joogaopettajana. Olen valmistunut joogaopettajaksi Suomen joogaliitosta ja kouluttautunut Kylli Kukkin joogakoulu Shantissa sekä GroundingYin joogahoidon ohjaajaksi Minna Anderssonin opissa. Tällä hetkellä opiskelen Lyhytterapeutiksi koulutus- ja kehittämiskeskus Siriassa valmistuen tammikuussa 2021.


Koulutukset

Koulutukset tai yksittäiset luennot voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työhyvinvoinnin ja henkisen kasvun alueilta. Koulutukset toteutetaan joko asiakkaan omissa tai SopuSointu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den järjestämissä tiloissa. Koulutuksia voidaan myös liittää osaksi muuta toimintaa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.

Kou­lu­tuk­set työ­hy­vin­voin­nin ja hen­ki­sen kas­vun alueil­ta.

Koulutukset

Koulutukset tai yksittäiset luennot voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, työhyvinvoinnin ja henkisen kasvun alueilta. Koulutukset toteutetaan joko asiakkaan omissa tai SopuSointu Hy­vin­voin­ti­pal­ve­lui­den järjestämissä tiloissa. Koulutuksia voidaan myös liittää osaksi muuta toimintaa esim. Työ­hy­vin­voin­ti­päi­viä.

Ehdotettuja teemoja koulutusten sisällöksi:

 • Työhyvinvointi osaksi or­ga­ni­saa­tio­joh­ta­mis­ta
 • Kevennä aivokuormaasi –  lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta
 • Iloa työstä
 • Minä vuorovaikuttajana
 • Puheeksi ottamisen kivet ja kannot
 • Läsnäolon voima arjen haasteissa
 • Tunteet ja työ

SOPUSOINTU HYVINVOINTIPALVELUT

https://www.sopusointu.fi/


Kainuu
Kainuu
Kainuu

Kainuu

Tervetuloa Kainuu Kainuulehti.fi

digitaalinen lehti /Tv sivuille.

Teemoina:Asuminen ja vapaa-aika sekä yrittäjyys.

Kainuulehti.fi on Koko­nais­val­tai­nen IT-toi­mis­to

Kaut­tam­me saat myös ko­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa rat­kai­sut, kas­sa­jär­jes­tel­män, va­ras­ton­hal­lin­ta­jär­jes­te­män, logo, sekä graa­fi­sen il­meen suun­ni­te­lun mai­nok­si­neen aina yri­tys­ten vi­su­aa­li­sen il­meen luo­mi­seen.

Teem­me myös laa­jo­ja­kin yri­tys­ten si­säi­seen käyt­töön to­teu­tet­tu­ja Int­ra­net rat­kai­su­ja sekä kat­ta­via B2B Ext­ra­net rat­kai­su­ja. Kaut­tam­me saat myös täy­den mai­nos­toi­mis­to­ta­son pal­ve­lut sekä Face­book ja Google AdWords mai­nos­kam­pan­jat.

Kainuulehti.fi

Kainuu Group

Media- ja uutisyhtiö

Mar­kus Mä­ke­lä

+358 406311231

toimisto@kainuugroup.fi